Projektet skildrar hur värdegrundsarbetet kan genomsyra undervisningen och lyfter fram vikten av att barn och ungas röster hörs i undervisningen; att de inkluderas, är delaktiga och medskapande. Enligt läroplanen är språk, lärande och identitetsutveckling nära sammanlänkade. Vi vill, genom projektet, bidra till utveckling av tillitsfulla lärmiljöer där olikheter är en tillgång, där barn och unga motiveras och engageras att vilja lära och aktivt delta i skolarbetet och i samhällslivet både här och nu samt i framtiden.

Ta del av Skolverkets film; ”Skolans värdegrund – om, genom och för”

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen (Skolverket).