Det som är gemensamt för sagorna är att de berör frågor om hållbar utveckling och lyfter fram värdegrunden. Förhoppningen är att barns och ungas berättelser inspirerar fler att våga berätta och dela med sig. Den digitala sagosamlingen är lika mycket ett inkluderingsprojekt eftersom barn och unga med olika förutsättningar och behov varit medskapande och pedagogisk personal har samarbetat över ämnesgränser och åldersgränser för att möjliggöra för alla att vara delaktiga på lika villkor.

Metoder och idéer för undervisningen

Samtal om sagorna – fokus på utforskande öppna frågor

Läs sagan högt och ha Agenda 2030 till hands för att samtala om kopplingen mellan sagans innehåll och de globala målen. Samtala gärna om sagans sensmoral och om vilka frågor sagan väckt hos barnen/eleverna. Här följer några exempel på öppna frågor som kan användas till sagorna:

  • Vad tyckte du bäst om i sagan?
  • Vad tyckte du inte om i sagan?
  • Vem skulle du vilja vara i sagan?
  • Vad skulle hända om…
  • Vad tror du är sagans budskap?
  • Var det något i sagan som var oklart/svårt?
  • Vad i sagan du skulle vilja ändra på?
  • Vilka frågor väcker sagan?
  • Vilka känslor väcks hos dig? (Skriv upp olika känslor på tavlan som stöd)
  • Vilket/vilka globala mål berör sagan?

Skriv brev till författaren

En uppgift kan vara att eleverna får välja ut en saga och skriva ett brev till författaren där de berättar om sin läsupplevelse, ställer frågor, och delar tankar och ideér som dykt upp hos dem. Breven kan skickas till maria.glawe@skola.trelleborg.se (Söderslättsgymnasiet). Därefter skickar jag det vidare till respektive författare.

”Rädda världen” – Planera en tävling på skolan

Låt eleverna planera och organisera en sagotävling och sagofest (som vi gjorde) för hela skolan. Inspireras av ”Framtidssagor från Trelleborg” och använd underlaget som en utgångspunkt. Ge hela gruppen ett uppdrag och möjlighet att bidra till planeringen, genomförandet och utvärderingen. Vem ska skriva instruktionen? Hur ska den förmedlas på skolan? Vilka priser ska delas ut? Vem kontaktar sponsorer? Vem sitter i juryn? Kan skolans bibliotek fungera som en mötesplats? Ska lokaltidningen kontaktas? osv. Eleverna får lärorika uppdrag som skapar mening och innebär ansvar. Läraren får syn på hur eleven kan använda språket och kunskapen funktionellt i olika sammanhang. Dessutom bidrar eleverna, genom lärande och utveckling, till att stärka viktiga relationella band på skolan.

Samarbete med en vänskola

Läs sagor tillsammans med en vänskola och dela läsupplevelser. Låt eleverna fundera ut kreativa och utmanande uppdrag som de delar med varandra. Under samarbetet kan eleverna arbeta med kamratrespons ”Two stars and a wish” och få egna idéer för att skapa en saga om framtiden. Samarbetet kan ske via en sluten grupp på Facebook, via en blogg eller genom att dela dokument i Google Drive. Tack vare digitaliseringens möjligheter går det att samarbeta utan begränsning i tid och rum.