Det som är gemensamt för sagorna är att de berör frågor om hållbar utveckling och lyfter fram värdegrunden. Förhoppningen är att barns och ungas berättelser inspirerar fler att våga berätta och dela med sig. Den digitala sagoantologin är lika mycket ett inkluderingsprojekt som ett språk- och kunskapsutvecklande projekt eftersom barn och unga med olika förutsättningar och behov varit medskapande utifrån olika förutsättningar och behov och lyft de framtidsfrågor som engerarer var och en. Pedagogisk personal har samarbetat över ämnesgränser och åldersgränser för att möjliggöra en större gemenskap i lärandet och för att stärka barns och ungas medskapande på lika villkor.

Idéer för att arbeta vidare med barns och ungas sagor i undervisningen

Samtal om sagorna – fokus på utforskande öppna frågor

Läs sagan högt och ha de globala målen för hållbar utveckling nära till hands för att samtala om kopplingen mellan sagans innehåll och de globala målen. Vad tänker barn och unga om sagans sensmoral och vilka frågor väcker sagan hos dem? Här följer några exempel på öppna frågor som kan användas i samtalet:

 • Vad tyckte du bäst om i sagan?
 • Vad tyckte du inte om i sagan?
 • Vem skulle du vilja vara i sagan?
 • Vad skulle hända om…
 • Vad tror du är sagans budskap?
 • Var det något i sagan som var oklart/svårt?
 • Vad i sagan du skulle vilja ändra på?
 • Vems röster får höras? Vem röster utelämnas?
 • Vilka frågor väcker sagan?
 • Vilka känslor väcks hos dig? (Skriv upp olika känslor på tavlan som stöd)
 • Vilket/vilka globala mål berör sagan?

”Rädda världen” – skapa framtidssagor tillsammans med fler

Låt eleverna planera och organisera en sagotävling och sagofest (som vi gjorde) för hela skolan. Inspireras av ”Framtidssagor från Trelleborg” och använd underlaget som en utgångspunkt. Ge hela gruppen ett uppdrag och möjlighet att bidra till planeringen, genomförandet och utvärderingen. Vem ska skriva instruktionen? Hur ska den förmedlas på skolan? Vilka priser ska delas ut? Vem kontaktar sponsorer? Vem sitter i juryn? Kan skolans bibliotek fungera som en mötesplats? Ska lokaltidningen kontaktas? osv. Eleverna får lärorika uppdrag som skapar mening och innebär ansvar. Lärarna får syn på hur eleverna kan använda språket och kunskapen funktionellt i olika sammanhang. Dessutom bidrar eleverna, genom lärande och utveckling, till att stärka viktiga relationella band på skolan.

Samarbete med en vänskola

Läs sagor tillsammans med en vänskola och dela läsupplevelser. Låt eleverna fundera ut kreativa och utmanande uppdrag som de delar med varandra. Under samarbetet kan eleverna arbeta med kamratrespons och utbyta idéer för att skapa  sagor om framtiden. Samarbetet kan ske via en sluten grupp på Facebook, via en blogg eller genom att dela dokument i Google Drive, Padlet eller liknande. Tack vare digitaliseringens möjligheter går det att samarbeta utan begränsning i tid och rum.