Lärare lär av och med varandra för att utveckla undervisningen och ge hållbarhetsfrågorna en plats i skolan 

Kollegialt lärande handlar om att lärare lär av och med varandra för att utveckla undervisningen. Vi har utifrån ett inkluderande perspektiv kopplat samman skola, arbetsliv och omvärld med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 i ett värdeskapande projekt. Vi arbetar utifrån ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med läroplanens olika ämnen i fokus och strävar efter att bland annat stärka både elevers och lärares digitala kompetens.

En rad olika forskningsresultat tyder på att kollegialt lärande som kompetensutvecklingsmodell ger bäst resultat för elevernas lärande. I arbetet knyter vi an till forskning kring lärande för hållbar utveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och designteoretiskt tänkande.

Olika vägar – samma mål

Vi har i projektet förankrat bildningsförvaltningens vision och uppdrag för 2018 i praktiken; ”Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!” Vi är således på väg mot samma mål, men vägen dit ser olika ut beroende på barns och elevers olika förutsättningar, intressen och erfarenheter.

Ett övergripande utvecklingsområde är inkluderande lärmiljöer, vilket innebär att vi tillsammans suddar ut gränserna mellan den allmänna pedagogiken och specialpedagogiken och riktar blicken mot medskapande pedagogik där alla barn och unga kan vara inkluderade, delaktiga och medskapande utifrån olika behov och förutsättningar. Olika är normen!

Ett annat prioriterat utvecklingsområde är kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen där berättelsen som pedagogiskt verktyg används för att främja elevernas omvärldskunskaper och framtidsförmågor. Genom att stödja lärare i att utveckla undervisningen med fokus på barns och elevers språk- och kunskapsutveckling kommer kvaliteten i undervisningen att höjas ytterligare och måluppfyllelsen att öka.

Ytterligare ett prioriterat område för att nå visionen är att öka samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle, vilket vi gör genom att samverka med olika företag och organisationer som berikar vårt arbete. Sist, men inte minst, stärker vi både lärare och elevers digitala kompetens, vilket är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. Barnen och eleverna ska lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Lärare har genom dessa lärandeprocesser utforskat hur digitaliseringen kan nyttjas i undervisningen på ett sätt som berikar lärandet. Det har varit en spännande resa där lärare har utmanat sig själv för att skapa nya lärandeupplevelser för barn och unga.

Projektledarens roll

Projektledarens roll innebär att ha det övergripande ansvaret för projektet och att bidra till att skapa mötesplatser för lärande och möjligheter för lärare och andra aktörer; från förskola till gymnasiet att använda varandra som resurser under arbetsprocessen. Dessutom ansvar för att strukturera, handleda, följa upp och dokumentera processen. Genom det kollegiala lärandet främjas en mer likvärdig undervisning och vinsten att lärare kan driva sin egen professionsutveckling.

Blicka in i vårt arbete: