Läsåret 2017/2018 genomfördes projektet Framtidssagor för hållbarhet för första gången som ett kommunövergripande utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv/näringsliv i Trelleborg samverkade för att stärka lärande för hållbar utveckling. Undervisningen som genomfördes i förskolan, grundskolan och gymnasiet karaktäriserades av demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder med eleverna som aktiva medskapare. Pedagoger, lärare, bibliotekarier och IT-pedagoger utforskade, skapade och delade undervisningsprocesser med varandra och bidrag på olika sätt till att inkludera barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, i samskapandet. De fick lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och använda sin fantasi och kreativitet för att skapa framtidssagor som sedan berättades för och delades med autentiska mottagare utanför skolan. I projektet riktades ett särskilt fokus på att nå barn och unga i språklig sårbarhet. Barn och unga fick också möta företrädare från det lokala och regionala näringslivet som berättade om sitt hållbarhetsarbete. Det sagolika äventyret resulterade i en digital sagosamling för en hållbar framtid skapad av barn och unga samt en sagofestival (releasefest) på kommunbiblioteket i samband med Världsbokdagen 2018.

Läsåret 2019/2020 engagerades elever på ekonomiprogrammet, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg i Framtidssagor för hållbarhet och fick lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och använda sin fantasi och kreativitet för att skapa framtidssagor. Projektet kopplades ihop med det övergripande läsårsprojektet “Vår stad 2030” – ett samskapande där följande omgivande samhällsaktörer berikade elevernas lärprocesser: WWF, hållbarhetsavdelningen i Trelleborgs kommun, projektet Glokala Sverige och Trelleborgs museum. På grund av pandemin fick vi styra om berättandet av sagorna till ett digitalt möte mellan elever.

Projektet Framtidssagor för hållbarhet kopplas ihop med utbildningskonceptet Sustainable Stories – idén om en skola i tiden och för framtiden som kopplas till förskolans och skolans styrdokument, barnkonventionen, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med ett riktat fokus på mål 4 och delmål 4.7 som innebär att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla samt att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Läs också om Framtidssagor för hållbarhet i Kreativitet på hållbar väg – WWF och i boken Lärarnas Agenda 2030 – Så kan du utbilda om de globala målen av Charlotta Granath och Parul Sharma.