Plötsligt fick Dino en snilleblixt! – Jag ska skriva en saga, tänkte han. För tänk om någon människa läser sagan för barnen så kanske de vill vara med och kämpa för att få haven fina och skräpfria igen. Kanske genom att berätta att skräp hör hemma i soptunnor och inte på marken eller i havet. Dino log lite sömnigt, sedan somnade han och drömde om ett rent och fint hav där allt skräp var insamlat.

Utdrag ur framtidssagan ”Drömmen om ett rent fint hav”

Hur vill barn och unga se framtiden?

Barn och unga, från förskolan, grundskolan och gymnasiet har tillsammans med pedagogisk personal i Trelleborgs kommun skapat en e- sagoantologi som handlar om hållbar utveckling. I samband med Världsbokdagen den 23 april 2018 var det releasefest på Trelleborgs stadsbibliotek och då publicerades sagorna här för att möta nyfikna läsare och framtidsspanare både i och utanför skolan.

Berättelsen som pedagogiskt verktyg för att utforska framtidsfrågor

Genom berättelsen som pedagogiskt verktyg i undervisningen och med olika  framtidsfrågor i fokus utvecklar barn och unga kunskaper och kompetenser som behövs såväl i skolan, som i arbetslivet och i vardagslivet. Tillsammans lyfter vi fram värdegrunden och hållbar utveckling genom sagor och lär oss samtidigt hur vi kan använda digital teknik för att fördjupa lärandet och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Syftet är också att skapa förståelse för våra olikheter och få syn på hur dessa kan berika vår lärandeprocess och samskapandet av en hållbar framtid. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och vill därmed lyfta fram vikten av allas medskapande oavsett förutsättningar och behov. Vi har olika erfarenheter av att skriva sagor och för i stort sätt alla är det en ny lärandeupplevelse att skriva en framtidsaga som publiceras för autentiska läsare. Det är spännande, meningsfullt och lustfyllt!

Samverkan mellan skolans ämnen och med omgivande samhälle

När vi samarbetar mellan skolans ämnen skapar vi helheter och sammanhang i lärandet och via samverkan med aktörer utanför skolan, genom exempelvis studiebesök och skolbesök, ges vi möjlighet att utveckla förståelsen för hur olika företag och organisationer arbetar med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i praktiken.Vi får syn på att dessa frågor är viktiga överallt och att vi alla oavsett ålder kan vara med och påverka i det stora eller lilla.

Sagoantologin riktar sig till barn och unga som är nyfikna på att läsa sagor om framtiden och vill lära sig mer om de globala målen för hållbar utveckling. Tanken är också att inspirera till kreativt skapande för att påverka framtiden på hållbar väg. Den riktar sig också till föräldrar som kan ta del av hur förskolan och skolan arbetar med lärande för hållbar utveckling tillsammans med barn och unga som aktiva medskapare i undervisningen och i samhällsutvecklingen. Det är dessutom en lärresurs för pedagogisk personal som kan hämta inspiration för att arbeta med berättelsen som pedagogiskt verktyg i undervisningen utifrån ett kritiskt språk- och kunskapsutvecklande perspektiv.

Vilken framtid vill vi skapa tillsammans med våra barn och unga? – Flera vägar mot samma mål

Förskolan

På Smygeskolan arbetade barn i förskoleklassen i projektet tillsammans med pedagogerna Maria Larsson, Maria Dahlsjö och Emmie Petersson och på Sockertoppens förskola arbetade barnen tillsammans med sagopedagogen Josefin Törnquist och bitr. rektor Catrine Öhman.

Grundskolan

På Pilevallskolan arbetade årskurs 7 elever i projektet tillsammans med lärarna Linda Ammitzböll, Jessica Sjöbäck och Tereza Carnebring.

Gymnasiet

På Söderslättsgymnasiet arbetade elever från introduktionsprogrammen tillsammans med lärarna Sara Österberg, Jenny Ernemyr, Ted Åberg och Magnus Österberg. Vidare arbetade elever på språkintroduktion och följande yrkesprogram i projektet tillsammans med specialläraren och projektledaren Maria Glawe: barn- och fritidsprogrammet, handel- och administrationsprogrammet och hantverksprogrammet inriktning frisör.

IKT-pedagoger, skolbibliotekarier, modersmålslärare, sagopedagoger, miljöpedagoger och olika aktörer från näringslivet och samhällslivet har varit viktiga resurser i vårt arbete. Vårt projekt fick bland annat stöd av Europeiska Socialfonden, ESF. Raka vägen; från skola till arbete handlar om att stärka hållbara strukturer och metoder för ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Din Framtid är en extra satsning, finansierad av Kockska stiftelserna, för att barn- och elever på för- och grundskolan ska kunna göra väl underbyggda framtidsval som bygger på insikt, utsikt och framsikt.

Pedagogisk koppling

Genom att arbeta med framtidssagor vill vi stimulera och stärka barns och ungas:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer
  • digital kompetens
  • språk-, läs- och skrivkompetens
  • lära såväl på egen hand som tillsammans med andra
  • lära sig om och reflektera över viktiga framtidsfrågor samt hitta nya lösningar på gemensamma problem/utmaningar

Upphovsrätt

Allt material som publiceras på sidan är antingen producerat av oss eller Creative Commons-licensierat. Vi lär oss om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.).Vårt material får delas vidare, men hänvisa till sidan www.framtidsagor.se Delas materialet vidare ska det vara i den ursprungliga versionen.

Ansvarig för sidan: Maria Glawe, förstelärare och projektledare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.