Vi arbetar tillsammans i Google Classroom och via vår blogg. Lärarna ger respons på sagorna tillsammans, både gällande innehåll och språk så att vi, barn och elever, kan utveckla våra kunskaper och förmågor. Vi barn och elever får läsa varandras sagor och ge respons utifrån metoden två stjärnor och en önskan, vilket innebär att beskriva två saker som är bra och en sak som kan utvecklas. Det är bra om vi också ger förslag på hur sagan kan utvecklas. Alla arbetar digitalt, därför kan vi läsa varandras texter utan att vara på samma plats och under samma tid. Det underlättar vårt arbete.

Att få och ge respons till andra är till stor hjälp när vi arbetar med skapandeprocessen. Vi blir bättre på att granska utifrån olika kriterier och vi får hjälp att se saker vi själv inte upptäcker. Det stärker också vår förmåga att reflektera över det egna lärandet (metakognitivt lärande).