Tvärfunktionellt skolövergripande samarbete – Så skapar vi Sveriges och kanske också världens första digitala sagosamling om hållbar utveckling

Vi är barn, ungdomar och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborgs kommun som använder vår fantasi och kreativitet för att tillsammans skapa troligen världens första digitala sagosamling som bidrar till att lyfta fram Agenda 2030 och öka medvetenheten för hållbar utveckling. I samband med Världsbokdagen den 23 april 2018 publiceras sagorna på bloggen för nyfikna läsare både i och utanför skolan.

Fokus på betydelsefulla framtidskompetenser – 21st Century Skills

Syftet är att vi ska utveckla 21st Century Skills, så kallade framtidskompetenser: exempelvis kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och kollaboration, vilka alla behövs i skolan, i arbetslivet och i vardagslivet. Vi lyfter fram värdegrunden genom berättelser och lär oss samtidigt hur vi kan använda digital teknik för att fördjupa lärandet och förverkliga idéer i handling på ett kreativt sätt.

Syftet är också att vi ska skapa förståelse för våra olikheter och hur dessa kan berika vår lärandeprocess och det faktiska resultatet vi frambringar tillsammans: troligen världens första digitala sagosamling om hållbar utveckling skapad av barn från förskolan till gymnasiet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och vill lyfta fram vikten av allas delaktighet oavsett förutsättningar och behov. Elever som medverkar har olika erfarenheter av att skriva en egen text och för nästan alla är det första gången de skriver och publicerar för autentiska läsare. Det är spännande.

Ett annat viktigt syfte är att lära oss mer om hållbar utveckling och Agenda 2030; att få syn på att det angår oss alla i skolan, i arbetslivet och i vardagslivet. När vi samverkar med aktörer utanför skolan ges vi möjlighet att utveckla förståelsen för hur olika företag arbetar med hållbarhetsfrågor och hur elever som blivande arbetstagare i framtiden kan vara med och påverka hållbar utveckling.

Värdeskapande lärande för hållbar utveckling

Innehållet på bloggen riktar sig till barn och ungdomar som är nyfikna på att läsa sagor om framtiden och vill lära sig mer om hållbar utveckling och de globala målen. Den riktar sig också till föräldrar som kan ta del av hur vi i den moderna skolan arbetar utifrån en medskapande pedagogik där barn och unga oavsett förutsättningar och behov är aktiva medskapare i sin egen lärandeprocess och utvecklar samtidigt viktiga framtidskompetenser. Det är dessutom en lärresurs för lärare som kan hämta inspiration gällande demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbete, medskapande pedagogik, värdeskapande lärande och lärande för hållbar utveckling, genom alla skolstadier, med webben som mötesplats och samarbetsverktyg.

Förskolan

På Smygeskolan arbetar barn i förskoleklassen tillsammans med pedagogerna Maria Larsson, Maria Dahlsjö och Emmie Petersson.

På Sockertoppens förskola arbetar fem barn tillsammans med sagopedagogen Josefin Törnquist.

Grundskolan

På Pilevallskolan arbetar årskurs 7 elever tillsammans med lärarna Linda Ammitzböll, Jessica Sjöbäck och Tereza Carnebring.

Gymnasiet

På Söderslättsgymnasiet arbetar elever som läser på Resurscentrum tillsammans med lärarna Sara Österberg, Jenny Ernemyr, Ted Åberg, Magnus Österberg och speciallärare Maria Glawe.

Dessutom arbetar också några elever från olika yrkesprogram; barn- och fritidsprogrammet, handel- och administrationsprogrammet och hantverksprogrammet inriktning frisör som läser svenska på Resurscentrum tillsammans med speciallärare Maria Glawe.

IKT-pedagoger, skolbibliotekarier, modersmålslärare, sagopedagoger, miljöpedagoger och olika aktörer från näringslivet och samhällslivet är viktiga resurser i vårt arbete.

Vårt projekt stöd av Europeiska Socialfonden, ESF. Raka vägen; från skola till arbete handlar om att stärka hållbara strukturer och metoder för ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Din Framtid är en extra satsning, finansierad av Kockska stiftelserna, för att barn- och elever på för- och grundskolan ska kunna göra väl underbyggda framtidsval som bygger på insikt, utsikt och framsikt.

Pedagogisk koppling

Bloggen, som en del i undervisningen, syftar till att stimulera och stärka:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer
  • digital kompetens
  • språk-, läs- och skrivkompetens
  • lära så väl på egen hand som tillsammans med andra

Upphovsrätt

Allt material som publiceras på vår blogg är antingen producerat av oss eller Creative Commons-licensierat. Om vi använder andras bilder har vi frågat om lov innan vi använder materialet. Vi lär oss mer om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.).

Vårt material får delas vidare, men hänvisa till vår blogg. Delas materialet vidare ska det vara i den ursprungliga versionen.

Genom att arbeta med bloggen lär vi oss att

  • använda vår fantasi och kreativitet och med stöd av IT stärka språklig kompetens och skapa sagor som riktiga mottagare kan ta del av
  • vad internet är, hur man bloggar och om källkritik
  • samarbeta med barn och elever från olika skolstadier
  • reflektera över vårt lärande
  • alla kan vara med och arbeta utifrån sina behov och förutsättningar

Vår motivering till varför vi ska vinna pris i Webbstjärnan

Barnen i förskolan:

Vår blogg är bra och vi har lärt oss att skriva på dator. Vi har också lärt oss reflektera över lärandet.

 

Eleverna i årskurs 7:

Vi är värdiga vinnare för att vi har lärt oss mycket och samarbetat bra med både äldre elever och yngre barn. De små barnen har mycket fantasi och har hjälpt oss med sagorna. Vi har lagt ner mycket tid på bloggen och lärt oss varje dag för att utveckla den så bra som möjligt. I bloggen visar vi också att vi lärt oss mycket under studiebesöken.

Eleverna på gymnasiet:

Vi lär oss och delar med oss till varandra. Det som är bra med att lära sig blogga är att vi kan dela våra tankar med varandra och få kommentarer. Vi lär oss också att utveckla vårt skrivande, det vill säga skriva flytande och utförligare texter.

Lärare och pedagoger:

Vi tycker att eleverna ska vinna Webbstjärnan för att de visat stort engagemang, mod och vilja att dela sina tankar, sitt arbete och sitt lärande till andra i ett viktigt skol- och samhällsprojekt. De har visat stort intresse för att lära sig använda och kommunicera via digitala verktyg och webb; de har utvecklat sitt skrivande, fått ökade och viktiga kunskaper om hållbar utveckling och om skola, samverkan och arbetsliv.