Lärande för hållbar utveckling

Hur skapar vi förutsättningar för barn och elever att rustas för en snabbt föränderlig värld och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samtidigt som de uppfyller sina drömmar och tar ansvar för att bidra till en hållbar värld? I styrdokumenten framgår att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra allt skolarbete. Tillsammans med barn och elever, som har en delaktig, inkluderande, medskapande och utforskande roll, tänker vi nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och samtidigt bidra till hållbar utveckling.

Real Case – Värdeskapande uppdrag

Real Case som bygger på entreprenöriellt- och värdeskapande lärande utmanar elever med verkliga ”skarpa” uppdrag där samverkan med näringslivet och andra aktörer i samhället berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället. Vårt uppdrag genomförs inom tema hållbar utveckling och går ut på att elever på Söderslättsgymnasiet tillsammans med elever från Pilevallsskolan och barn från förskolorna; Smygeskolan och Sockertoppen lär sig mer om hållbar utveckling och hållbart företagande, utvecklar språk-, läs- och skrivförmågan, digital kompetens och handlingskompetens samtidigt som de skapar värde för andra genom en digital sagosamling i bloggform som stärker vårt viktiga läsfrämjande arbete i Trelleborgs kommun. Genom kreativt skapande framställs sagor som utspelar sig i framtiden och som kopplas till hållbar utveckling.

Samverkan skola, arbetsliv och omvärld

Under höstterminen rustas eleverna med kunskap om hållbar utveckling och de globala målen genom olika undervisningsaktiviteter och genom att besöka olika företag för att få ta del av företagens hållbarhetspolicys. En del företag ch organisationer besöker också skolorna. Eleverna lär sig mer om vilka strategier som finns för alla områden av hållbarhet och hur arbetet bedrivs samt vilka värderingar företaget står för. Ett prioriterat område för att nå visionen som gäller för samtliga förskolor och skolor i Trelleborgs kommun är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och omvärld. Genom att arbeta utifrån tre parametrar, insikt – utsikt – framsikt, får barn, elever och studerande valkompetens för att de ska kunna göra väl underbyggda framtidsval (SSA, Trelleborg).

Inkluderande, kreativa och språkutvecklande lärmiljöer 

 Ett annat delmoment, som är det huvudsakliga, är att alla elever med olika behov och förutsättningar ska, genom inkluderande lärmiljöer, ges möjlighet att nå längre i sin språk- och kunskapsutveckling. Genom samverkan med speciallärare, modersmålslärare skolbibliotekarier och IKT-pedagoger skapar vi möjligheter för elever att arbeta språk- och kunskapsutvecklande på olika sätt och med varierande uttryckssätt, exempelvis text, serier, film, spel och annat material. Vi nyttjar bland annat digitaliseringens möjligheter på ett berikande sätt för att stärka digital kompetens. Barnen och eleverna samarbetar också med kommunens sagopedagoger och miljöpedagoger under skapandeprocessen. Arbetsprocesserna kännetecknas bland annat av inkludering, delaktighet, medskapande, gemenskap, samarbete och kreativitet.

Agenda 2030 – Mål 4 God utbildning för alla och delmål 4.7 lärande för hållbar utveckling

När skolarbete är på riktigt och når eleverna får påverka världen blir det viktigt, lärorikt och meningsfullt för eleverna. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla och delmål 4.7 handlar om lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Senast 2030 ska vi säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling (Regeringens handlingsplan för Agenda 2030).

Barn och ungas röster och handlingskraft är en betydelsefull kraft om de globala utvecklingsmålen ska uppnås. Skolans uppdrag är bland annat att utbilda handlingskompetenta individer som vill vara med och bygga en hållbar värld. Genom vårt värdeskapande projekt vill vi sprida kunskap om de globala målen samt inge framtidshopp; vi kan tillsammans skapa en bättre värld för alla. Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar i projektet för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling.

Följ med på vårt spännande äventyr genom olika kreativa arbetsprocesser i varierade lärmiljöer. Den 23 april på Världsbokdagen kan du och resten av världen fängslas av en sagoskatt som representerar mångfald och kampen för en bättre värld. Simsalabim. I sagans värld kan allt hända…:)

Maria Glawe, initiativtagare och projektledare, tillsammans med SSA Trelleborg. Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling

På Om oss sidan finns en beskrivning av elever, personal och olika aktörer som medverkar i projektet.