Lärande för hållbar utveckling

Hur skapar vi förutsättningar för barn och unga att rustas för en snabbt föränderlig värld och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samtidigt som de uppfyller sina drömmar och tar ansvar för att bidra till en hållbar värld? I styrdokumenten framgår att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra allt skolarbete. Tillsammans med barn och unga, som har en utforskande, delaktig, inkluderande, medskapande roll, tänker vi nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och samtidigt bidra till hållbar utveckling.

Real Case – Värdeskapande uppdrag

Real Case som bygger på entreprenöriellt- och värdeskapande lärande utmanar barn och unga med verkliga ”skarpa” uppdrag där samverkan med näringslivet och andra aktörer i samhället berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället. Vårt uppdrag genomförs inom hållbar utveckling och går ut på att elever på Söderslättsgymnasiet tillsammans med elever från Pilevallsskolan och barn från förskolorna; Smygeskolan och Sockertoppen lär sig mer om hållbar utveckling och hållbart företagande, utvecklar språk-, läs- och skrivförmågan, digital kompetens, handlingskompetens med mera samtidigt som de skapar värde för andra genom en digital sagosamling i bloggform som stärker vårt viktiga läsfrämjande arbete i Trelleborgs kommun. Genom kreativt skapande med IT och annat material framställs sagor som utspelar sig i framtiden och som kopplas till hållbar utveckling.

Samverkan skola, arbetsliv och omvärld

Under höstterminen rustas eleverna med kunskap om hållbar utveckling och de globala målen genom olika undervisningsaktiviteter och genom att besöka olika företag för att få ta del av företagens hållbarhetspolicys. En del företag ch organisationer besöker också skolorna. Eleverna lär sig mer om vilka strategier som finns för alla områden av hållbarhet och hur arbetet bedrivs samt vilka värderingar företaget står för. Ett prioriterat område för att nå visionen som gäller för samtliga förskolor och skolor i Trelleborgs kommun är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och omvärld. Genom att arbeta utifrån tre parametrar, insikt – utsikt – framsikt, får barn, elever och studerande valkompetens för att de ska kunna göra väl underbyggda framtidsval (SSA, Trelleborg).

Inkluderande, kreativa och språkutvecklande lärmiljöer 

 Ett annat viktigt perspektiv är vårt inkluderande och medskapande perspektiv. Barn och ungdomar, oavsett behov och förutsättningar ska, genom inkluderande lärmiljöer, ges möjlighet att nå längre i sin språk- och kunskapsutveckling och stärka kritiskt tänkande och digital kompetens. Genom samverkan med speciallärare, modersmålslärare, skolbibliotekarier och IKT-pedagoger skapar vi möjligheter för alla att arbeta språk- och kunskapsutvecklande på olika sätt och med varierande uttryckssätt, exempelvis text, serier, film, spel och annat material. Vi nyttjar digitaliseringens möjligheter på ett berikande sätt för att stärka digital kompetens. Barnen och eleverna samarbetar också med kommunens sagopedagoger och miljöpedagoger under skapandeprocessen. Arbetsprocesserna kännetecknas bland annat av inkludering, delaktighet, medskapande, gemenskap, samarbete och kreativitet. Ytterligare ett viktigt perspektiv är vårt ämnesövergripande perspektiv, vilket är centralt i lärande för hållbar utveckling. Svenska, svenska som andraspråk, so-ämnen, slöjd och bild är några exempel på ämnen som samverkat och berikat projektet på olika sätt. Så skapar vi således helhet och sammanhang i lärandet!

Agenda 2030 – Mål 4 God utbildning för alla och delmål 4.7 lärande för hållbar utveckling

När skolarbete är ”på riktigt” och när elever får påverka världen blir det viktigt, lärorikt och meningsfullt för eleverna. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla och delmål 4.7 handlar om lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Senast 2030 ska vi säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling (Regeringens handlingsplan för Agenda 2030).

Barn och ungas röster och handlingskraft är en betydelsefull kraft om de globala utvecklingsmålen ska uppnås. Skolans uppdrag är därför bland annat att utbilda handlingskompetenta individer som vill vara med och bygga en hållbar värld. Genom vårt värdeskapande projekt vill vi sprida kunskap om de globala målen samt inge framtidshopp; vi kan göra våra röster hörda och tillsammans skapa en bättre värld för alla. Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar i projektet för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna samt sudda ut gränserna mellan skolan och det omgivande samhället. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling.

Följ med på vårt spännande äventyr genom olika kreativa arbetsprocesser i varierade lärmiljöer. Den 23 april på Världsbokdagen kan du och resten av världen fängslas av en sagoskatt som representerar mångfald och kampen för en bättre värld. Simsalabim. I sagans värld kan allt hända… När barn och unga berättar – lyssnar vi. De är vår framtid!

Maria Glawe, initiativtagare, projektledare och medskapare, tillsammans med SSA Trelleborg.

På Om oss sidan finns en beskrivning av barn och unga, pedagogisk personal och olika aktörer som medverkar i projektet.