Samarbete och öppenhet – Lärare lär av och med varandra för att utveckla undervisningen och stärka likvärdigheten 

Kollegialt lärande handlar om att lärare lär av och med varandra för att utveckla undervisningen. Vi har utifrån ett inkluderande perspektiv kopplat samman skola, arbetsliv och omvärld med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 i ett värdeskapande projekt. Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande, med läroplanens olika ämnen i fokus och strävar efter att bland annat stärka både elevers och lärares digitala kompetens

Forskningen är överens om att kollegialt lärande som kompetensutvecklingsmodell ger bäst resultat för elevernas lärande. I arbetet knyter vi an till forskning kring värdeskapande lärande, lärande för hållbar utveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala verktyg i undervisningen.

Vi är på väg mot samma mål – visionen visar vägen

Vi förankrar bildningsförvaltningens vision och uppdrag i praktiken; ”9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!” Vi är således på väg mot samma mål, men vägen dit ser olika ut beroende på barns och elevers olika förutsättningar, intressen och erfarenheter.

Ett definierat utvecklingsområde är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; berättelser med koppling till hållbar utveckling. Genom att stödja lärare i att utveckla undervisningen med fokus på barns och elevers språk- och kunskapsutveckling kommer kvaliteten i undervisningen att höjas ytterligare och måluppfyllelsen att öka.

Ytterligare ett prioriterat område för att nå visionen är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv/samhälle, vilket vi gör genom att samverka med olika företag och organisationer. Sist, men inte minst, stärker vi både lärare och elevers digitala kompetens, vilket är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande. Barnen och eleverna ska lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Processledarens roll

Processledarens roll innebär att ha det övergripande ansvaret för projektet och att bidra till att skapa mötesplatser för lärande och möjligheter för lärare och andra aktörer; från förskola till gymnasiet att använda varandra som resurser under arbetsprocessen. Dessutom att strukturera, handleda, följa upp och dokumentera processen. Genom det kollegiala lärandet främjas en mer likvärdig undervisning och vinsten att lärare kan driva sin egen professionsutveckling.

Blicka in i vårt arbete: